VEILINGWEG 48 TE ROTTERDAM

VEILINGWEG 48 TE ROTTERDAM
Veilingweg 48, 3034 KB Rotterdam, Nederland
Te huur €3.300 per maand - Bedrijfsruimte
440 m²

Algemeen:
Deze bedrijfs-/ kantoorruimte is gelegen op industrieterrein Veilingweg te Rotterdam. Goed bereikbaar en direct gesitueerd naast de A20.

Adres:
Veilingweg 48
3034 KB Rotterdam

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Kralingen
Sectie: C
Perceelnummers: 3727
Appartementsindex A22

Indeling:
Bedrijfsruimte ca. 190 m²
Entree/Kantoorruimte ca. 30 m²
Kantoorruimte 1e verdieping ca. 220 m²

Voorzieningen:
Bedrijfsruimte is voorzien van:
• Glad afgewerkte betonvloer
• Handbediende overheaddeur
• Vrije hoogte bedrijfsruimte 3 m
• loopdeur
• Tl- LED verlichting
• Brandslanghaspel
• Heater

Kantoorruimte is voorzien van:
• systeemplafond met inbouwverlichtingsarmaturen;
• airconditioning “*”
• D 2x +H Toiletruimte;
• Doucheruimte met wastafel
• Luxe keuken voorzien van vaatwasser, quooker, magnetron, kookplaat, 2
koelkasten en vrieskast
• Kabelgoten t.b.v. data-/220 V- en telefoonbekabeling;
• Cv middels radiatoren
• laminaat

Voorzieningen aangeduid met “*” achtergelaten door de vorige huurder en mogen om niet gebruikt worden. Huurder is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en/of vervangen van deze voorziening.

Servicekosten:
Naast de huurprijs is huurder een nog nader te bepalen voorschotbedrag voor de navolgende leveringen en diensten:

• Service abonnement CV
• Glasverzekering
• Preventief dak onderhoud
• Administratiekosten ad 5 % over de hierboven genoemde leveringen en
diensten

Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.
Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Huurder dient een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
In overleg.

Oplevering:
In overleg.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst wordt opgemaakt conform het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 : 230 BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 met de bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder

Huurprijs:

€ 3.300,= per maand exclusief BTW en servicekosten

Bereikbaarheid:
Het bedrijvenpark “Veilingweg” is ontsloten via de Boezembocht welke een directe aansluiting heeft met
de rijksweg A20 (Hoek van Holland – Utrecht). Hierdoor zijn de luchthaven “Rotterdam The Hague
Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad optimaal bereikbaar. Met het
openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen.

Parkeren:
Op de openbare weg.
`

Bestemmingsplan:
Volgens opgave van de gemeente Rotterdam is voor deze locatie het
bestemmingsplan “Boezembocht-Veilingterrein” van toepassing. Dit plan is
vastgesteld d.d.9 september 2021. Het perceel heeft volgens de plankaart de
bestemming “Bedrijventerrein 2”

Artikel 7 Bedrijventerrein – 2

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijventerrein – 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijfsactiviteiten t/m categorie 3.2, zoals opgenomen op de lijst van bedrijfsactiviteiten die als bijlage 2 bij deze regels is gevoegd;
ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – 1” tevens voor een cateringbedrijf;
bijbehorende opslag- en werkterreinen, parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen en -paden, groen en water.
7.2 Bouwregels

7.2.1 Algemeen
Op de voor ‘Bedrijventerrein – 2’ bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functie.

7.2.2 Bebouwingsnormen
de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan met de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ op de verbeelding is aangegeven;
het bebouwingspercentage mag niet mee bedragen dan met de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage (%)’ op de verbeelding is aangegeven.
7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Toegestane bedrijven
Uitsluitend bedrijven t/m categorie 3.2 van de lijst bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

7.3.2 Bedrijfsgebonden kantoren
Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50 % van het bruto vloeroppervlak innemen, met een maximum van 3000 m2.

Object op kaart

Gelijkwaardige objecten